О факультете

Экономический факультет — факультет неограниченных возможностей!

логотип экономического факультета

Историческая справкаПрофессорско-преподавательский состав

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Передумови запровадження економічної освіти виникли понад 100 років тому та були  пов’язані з заснуванням у Катеринославі Політехнічного інституту.  Устав, підписаний графом Ігнатієвим у квітні 1916 року  проголошував, що у складі інституту планується створити три факультети: електромеханічний, інженерний та економічний, кожен з яких буде поділятися на два відділення: електротехнічне та механічне; інженерно-будівельне та архітектурне; економічне та комерційне. Тоді вдалося налагодити діяльність лише двох факультетів. Та потреба в спеціалістах економічного профілю залишалася актуальною як для розвитку міста Дніпропетровська, так і для подальшого розвитку ДІБІ з перших років його існування. 30 січня 1933 р., після прийняття Постанови ЦВК СРСР «Про вищу школу», у Дніпропетровську відбулася міська виробнича конференція вузів та втузів. На конференції від будівельного інституту з доповіддю про підготовку кадрів в умовах розвитку промисловості виступив С. І. Шерешевський (директор будівельного інституту з 1937 р.). Окресливши завдання, що стояли перед будівельною галуззю, вчений наголосив на великій потребі «спеціалістів з широким світоглядом: інженерів-будівельників, інженерів-будівельників-архітекторів, інженерів-будівельників з внутрішньозаводського транспорту та інженерів-будівельників-економістів» (Державний архів Дніпропетровської області, Ф.19, Оп.1, СПр.996, Л.53). Відповідаючи на запитання присутніх щодо останньої названої ним спеціальності, С.І. Шерешевський підкреслив: «Щодо економічного факультету. Ми не вирішували, що у кожному втузі обов’язково має бути факультет інженера-економіста, але ми зафіксували, що в умовах будівництва необхідно готувати інженера-економіста – спеціаліста у будівництві. Де він буде готуватися – в будівельному втузі чи спеціальному економічному втузі, це питання буде вирішувати ННТП» (Державний архів Дніпропетровської області, Ф.19, Оп.1, СПр.996, Л.58).

Хоча питання підготовки економістів обговорювалося на досить високих нарадах, ідея створення економічного факультету була втілена в життя значно пізніше. Складні передвоєнні роки та суворі воєнні роки не дали можливості тодішньому керівництву інституту реалізувати цей проект. Лише 1956 р. у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті була заснована кафедра організації та економіки будівництва (згодом перейменована на кафедру планування і організації виробництва). Кафедра стала кузнею кадрів для майбутнього економічного факультету. 1975 року від кафедри організації та економіки будівництва була відокремлена група викладачів на чолі з к.е.н. В.В. Нагорним та заснована нова кафедра – економіки будівництва, яка надалі стала основною кафедрою новоствореного економічного факультету. З 1985 по 1987 р. кафедрою економіки будівництва керувала д.е.н., проф. Р.Ф. Самусєва. Протягом 1987-2003 рр. завідувачем кафедри був відомий вчений у галузі економічного аналізу та ефективного використання ресурсів підприємств, д.е.н., проф. Л.М. Драгун. 1993 року кафедра економіки будівництва була перетворена на кафедру економіки підприємства. Саме в цей період, вже у складі новоствореного економічного факультету, на кафедрі розпочалася робота з вивчення й впровадження до навчального процесу та  практики будівництва передового економічного досвіду світової та вітчизняної ринкової економіки.

Економічний факультет був офіційно заснований згідно з Наказом ректора № 170 від 16 липня 1992 р. На факультет були переведені дві групи студентів стаціонарної форми навчання (за власним бажанням), які 1991 р. вступили на факультет промислового та цивільного будівництва за економічною спеціальністю «Економіка і управління будівництвом». Також на економічний факультет були переведені студенти заочної форми навчання тієї ж спеціальності. З перших років існування факультету його керівництво (декан, к.е.н., доц. В.Ф. Левченко, заст. декана, ст. викл. С.Д. Гавриш, заст. декана з вих. роб., к.і.н., доц. В.А. Бабенко) та увесь колектив розпочали велику роботу щодо організації навчального процесу, відкриття нових спеціальностей та кафедр, наукової роботи викладачів та студентів, виховної роботи зі студентами, підготовки висококваліфікованих кадрів як для економіки України, так і фахівців-науковців для подальшої роботи на економічному й інших факультетах рідної академії.

Результатом концентрації наукової діяльності в цьому напрямі була підготовка і подальший успішний захист дисертацій на здобуття кандидатів економічних наук аспірантами і здобувачами кафедр факультету. Зокрема, наукова школа, що сформувалася на кафедрі економіки підприємства (проф. Л. М. Драгун), забезпечила підготовку викладачів, аспірантів і здобувачів з числа випускників ПДАБА. Серед них: С. В. Каламбет, яка стала д.е.н. і професором, а нині завідує кафедрою фінансів і кредиту Дніпродзержинського державного технічного університету; Ю. В. Орловська – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки ПДАБА; О. Б. Ватченко – к.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровського фінансового інституту; О. М. Вакульчик – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України. Також у цей період кандидатські дисертації захистили О. Ю. Щеглова, О. Л. Герасимова, Т. В. Бова та П. А. Фісуненко. Ці вчені сьогодні успішно працюють у стінах академії.

Від перших днів і донині факультет злагоджено функціонує й набуває досвіду, пише сторінки своєї історії. Без перебільшення можна сказати, що економічний факультет став у будівельній академії осередком наукової та навчально-виховної роботи. На сторінках його історії зафіксовані напрацювання, успіхи, досягнення, звершення та сформовані традиції. За час існування на факультеті відкрито п’ять спеціальностей.

Сьогодні факультет має потужний професорсько-викладацький склад – колектив творчих людей, які вдало поєднують як традиційні, так й інноваційні освітні технології. Триває підготовка докторів та кандидатів економічних наук. На базі факультету створено спеціалізовану вчену раду К08.085.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Спеціалізована вчена рада плідно працює вже сім років поспіль під керівництвом д.е.н., проф., проректора академії  Н.І. Верхоглядової. Лише за останні п’ять років захищено понад
30 кандидатських дисертацій.

Сьогодні на факультеті проводить викладацьку та наукову роботу 53 його випускники, це половина всього викладацького складу факультету. Більшість з них вже захистили кандидатські дисертації. Докторські дисертації захистили С. В. Іванов, Т. С. Кравчуновська, В. Ю. Божанова, Д. Л. Левчинський, Д. В. Вітер.

За 25 років існування факультету було здійснено 22 випуски кваліфікованих фахівців. Освіту на економічному факультеті здобуло майже три тисячі спеціалістів та магістрів.

Бiльшiсть конкретних проблем повсякденного життя має важливi економiчнi аспекти. Зокрема, знання економiчних наук має велике практичне значення для бiзнесу, політики та інших сфер життя. Саме тому роль економiстiв, їхній вплив на сучасне суспiльство дуже значний. Звичайно, майбутнє кожної молодої людини залежить, насамперед, від самої людини, але навчання на економічному факультеті допомогло багатьом випускникам відчути свої сили, розкрити потенційні можливості, втілити глибокі та міцні знання у розвиток економіки України.

Багато випускників економічного факультету ПДАБА обіймають керівні посади на провідних підприємствах, у банках та фінансових установах, бізнесових структурах країни та міжнародних компаніях. Cеред них:

 • С. В. Іванов – д.е.н., академік АЄН України, заслужений діяч науки та техніки України, генеральний директор ООО «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», магістр права, бакалавр психології, нагороджений Срібною зіркою Української технологічної академії, очолює кафедру фінансів та маркетингу;
 • Д. В. Дзензерський, окрім магістерського диплому ПДАБА, отримав диплом з економіки у м. Бонн (Німеччина), став першим віце-президентом з фінансово-економічних і комерційних питань ПАТ «Міжнародна науково-промислова корпорація «ВЕСТА», народний депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань; Д. С. Нікітін, який отримав диплом з економіки в Університеті Лейкхед (Канада), став виконавчим директором «WESTA ISIC SA»;
 • Р. С. Шостак – український бізнесмен, співвласник парфюмерно-косметичної мережі «Eva» і продовольчої мережі «Varus»;
 • С. О. Берлянд – генеральний директор ТОВ «Техстройкомпанія»;
 • А.А. Баранник – директор ТОВ «Дніпропласт»;
 • В. В. Дунін – заступник директора з економіки ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Атол»;
 • Л. О. Турко – к.т.н., віце-президет «T. Bay Trade Inc.», докторант Університету Лейкхед (Канада);
 • Я. О. Новодон (Сорока) – живе і працює в Торонто (Канада) старшим радником з програм та політики у Міністерстві економічного розвитку та інновації;
 • А. Л. Поліщук – керівний партнер продюсингового агентства «Бізнес-Альянс «Міленіум»», співзасновник Співтовариства успішних онлайн-підприємців та власників малого бізнесу «Liftmarketing», власник тренінг-центру «Powerschool», автор книги «От идеи до прибыли. Система продаж через Интернет» (2016);
 • брати А. Н. Циглін та Д. Н. Циглін, які є співзасновниками та директорами консалтингової компанії ТFC, видали книгу про сучасну біржову торгівлю «Біржа.UA»;
 • П. С. Харьковець – співзасновник та директор «ARSengineering» (виробництво та реалізація елеваторного обладнання), спікер Міжнародного науково-практичного форуму, учасник економічних конференцій та дискусій, лауреат премії Л.Д. Кучми за роботу «Україна ХХІ століття. Цивілізаційний вибір» (2013); Є. О. Воронцова – фінансовий директор національної компанії  «925 SILVER JEWELLERY»;
 • Н. Г. Васютіна – головний бухгалтер ТОВ «Каммон»;
 • Г.О. Сатановська – бухгалтер-експерт ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит-Інвест»»;
 • І. Латиш – головний спеціаліст управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Цей перелік можна ще довго продовжувати. Але найбільшою гордістю економічного факультету є те, що 2014 року його деканом став випускник 1999 р. зі спеціальності «Економіка підприємства» Фісуненко Павло Анатолійович. Пишаючись своїми випускниками, факультет упевнено крокує в майбутнє, продовжуючи працювати над основними стратегічними напрямами свого розвитку: підготовкою висококваліфікованих фахівців, розвитком науково-дослідної роботи викладачів та студентів, вихованням високоморальних особистостей задля розвитку Української держави.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу факультету здійснюється згідно з перспективним планом наукової діяльності факультету та планами кафедр. Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення якості та оперативності наукових досліджень. Відповідно, одним із важливих завдань, над якими працює колектив факультету, є підготовка монографій, підручників, посібників, які б віддзеркалювали світові тенденції в економіці та були корисними під час вирішення різноманітних практичних проблем. Професорсько-викладацький склад факультету завжди активно поєднував і поєднує  викладацьку роботу з науковою діяльністю. Це сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Серед основних форм наукової діяльності професорсько-викладацького складу факультету варто зазначити такі, як:

 • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора наук економічного спрямування;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу факультету у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.

За час існування факультету за результатами наукової роботи професорсько-викладацьким складом факультету світ побачили 16 підручників загальним обсягом 1157 друкованих аркушів, 65 навчальних посібників (371 д.а.), 65 монографій (1435 д.а.), 2663 наукові статті.

Зважаючи на нові вимоги до формування рейтингу ВНЗ України, економічний факультет продовжує працювати над збільшенням обсягу публікацій, що мають відповідний статус у наукометричних базах Scopus, Web of Science та низці інших і цитуються вітчизняними та зарубіжними вченими, над підготовкою публікацій відповідного рівня у виданнях, що зареєстровані в міжнародних базах даних. Зокрема, вже кілька років поспіль на базі економічного факультету за участю іноземних партнерів (Університет м. Ле-Ман (Франція), Вища школа бізнесу Національного університету Луїса (Польща), Опольський державний університет (Польща), проводяться Міжнародні науково-практичні конференції. На факультеті засновано й зареєстровано у Міністерстві юстиції України та Міністерстві освіти і науки України фахові періодичні видання: збірник наукових праць «Економічний Простір» (випускається з 2007 року),  який включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index, а також електронне видання економічного факультету «Східна Європа: економічний бізнес та управління» (випускається з 2016 року). Ці фахові видання не тільки публікують результати наукових досліджень з усіх напрямів економічної науки, але й інформують про події наукового життя та економічної освіти в Україні; подають рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. До складу редколегій наукових журналів входять провідні українські та іноземні фахівці. З грудня 2015 р. працює інтернет-сторінка економічного факультету (econom.dp.ua.). Цей ресурс дає можливість докладно ознайомитися з діяльністю та здобутками професорсько-викладацького складу та наших студентів. Наприклад, тільки за останній рік науковці факультету, професори та доценти представили 36 доповідей на 22 всеукраїнських та міжнародних конференціях, проведених на базі інших закладів, у п’яти конкурсах, симпозіумі та трьох семінарах. Окрім цього, за останній період було опубліковано вісім монографій.

Економічний факультет сьогодні – це, насамперед, колектив науковців, фахівців своєї справи, що ставлять перед собою важливі завдання роботи зі студентською молоддю. Цього року економічний факультет став базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» (29-30 березня) та з дисципліни «Фінанси»( 5-7 квітня), продовжуючи роботу з розвитку студентської науки.

Важливу роль в організації виховного процесу в академії та на факультеті продовжує відігравати виховання політичної культури та громадянських якостей студентів шляхом заохочення до суспільно-політичної та громадської активності, оволодіння навичками управлінської діяльності в органах студентського самоврядування: активах груп, студентській раді гуртожитку тощо.

При підготовці та проведенні наукових конференцій, олімпіад, круглих столів та інших наукових і навчальних заходів якнайкраще виявляються всі позитивні якості студентського самоврядування. Залучаючи студентство до організації цих виховних заходів, керівництво факультету прагне зробити життя студентів на факультеті цікавішим та яскравішим, розкрити таланти й здібності студентів та викладачів, показати їх неординарність, активність, відкритість до всього нового.

Таким чином, усі зусилля колективу факультету спрямовані на пошук нових ефективних форм і методів навчальної, наукової та виховної роботи, на формування в студентів духовних та культурних цінностей, а також створення умов для їх засвоєння та становлення нової особистості в Українській державі.

Факультет і надалі вирішуватиме нові завдання із вдосконалення всебічної підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки для незалежної України.

Экономический факультет Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры имеет сильный и слаженный профессорско-преподавательский коллектив. На факультете работает 11 докторов наук и 47 кандидатов экономических и технических наук. В академии сегодня работает более пятидесяти выпускников экономического факультета. Большинство из них уже защитили кандидатские диссертации, некоторые — и докторские диссертации.

Факультет проводит большую работу по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации в докторантуре и аспирантуре. В академии открыта постоянно действующая аспирантуру по специальностям:

 • 08.00.05 — Развитие производительных сил и региональная экономика;
 • 08.00.03 — Экономика и управление национальным хозяйством;
 • 08.00.04 — Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности);

докторантуру по специальностям:

 • 08.00.04 — Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности);
 • 08.00.03 — Экономика и управление национальным хозяйством;

обучение в которых имеет конкретные научные результаты: за последние два года аспирантами и соискателями ДНВЗ «ПГАСА» защищено 27 кандидатских диссертаций экономической направленности (по специальностям 08.00.05, 08.00.04).

За это же время докторантами и соискателями академии защищено 4 докторских диссертаций по специальности 08.00.04 — экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности), также защищена докторская диссертация и ведется работа над 2 докторскими диссертациями по специальности 08.00.03 — экономика и управление национальным хозяйством. В ближайшие три года планируется защита еще 3 докторских и 9 кандидатских диссертаций. Все авторы защищенных диссертаций продолжают преподавательскую и научную деятельность в академии как штатные работники.

Подготовку научно-педагогических кадров для факультета обеспечивает Специализированный ученый совет К 08.085.04 с правом принятия к рассмотрению и проведению защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальностям:

 • 08.00.04 — экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности);
 • 08.00.05 — развитие производительных сил и региональная экономика;
 • 08.00.03 — экономика и управление национальным хозяйством.

Председатель ученого совета — Верхоглядова Наталья Игоревна, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической и учебной работе.

Заместитель председателя ученого совета — Орловская Юлия Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международной экономики.

Ученый секретарь — Фисуненко Павел Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, экономики и управления персоналом предприятия.

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу