Відбувся методичний науково-практичний семінар

«Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства»

30 травня 2017 року в залі Вченої ради відбувся методичний науково-практичний семінар на тему:«Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства». Семінар підводив підсумки пілотного проекту, який був запроваджений деканатом економічного факультету у другому семестрі 2016-2017 н. р. з метою моніторингу проблем викладання навчальних дисциплін та реального підвищення якості освіти студентів-економістів. Протягом семестру на факультеті було проведено 7 відкритих занять (6 лекцій та 1 ділова гра) викладачами економічного факультету. Це були «по справжньому відкриті» заняття. Їх відвідали не тільки деканат та колеги по кафедрі, але й представники інших кафедр факультету, і студенти різних курсів та груп, які зацікавились темами лекцій, заявленими в Інтернеті.

Учасники семінару

На семінарі з вітальним словом виступив ректор академії Большаков В. І., який відмітив, що розумні люди не бездіяльно переживають кризу, а саме під час кризи аналізують свої помилки, освоюють нові напрямки розвитку та закладають основу свого успішного майбутнього. Тому, заявлена тема семінару, зусилля колективу економічного факультету на підвищення якості освітнього процесу, сьогодні дійсно актуальні, дійсно на часі. Посилаючись на статтю президента Української академії якості та віце-президента Українського союзу промисловців та підприємців Петра Яковича Калити «Синдром дефіцитної економіки», ректор наголосив як важливо готувати фахівців, які відповідають сьогоднішнім уявленням про конкурентну боротьбу.

Ректор ДВНЗ ПДАБА Большаков В.І.

Большаков В. І. також підкреслив, що в епоху інформаційного суспільства, коли на часі розвиток «економіки знань», саме економічний факультет робить великий внесок у формування нових потрібних сьогодні знань, умінь, навичок та компетентностей не тільки майбутніх фахівців-економістів, але й фахівців будівельників, архітекторів, механіків. І той факт, що навіть у надзвичайно складні часи, незважаючи на демографічні впливи та інші негаразди, на економічний факультет щорічно вступає близько 150 абітурієнтів, говорить про хорошу роботу колективу, достатньо високий імідж економічного факультету будівельної академії серед подібних факультетів інших технічних ВИШІВ міста, про високі рейтинги випускників факультету на ринку праці.

Проректор з науково-педагогічної і соціально-економічної роботи Рижков І. В. привітав учасників семінару і висловив власне бачення проблем організації навчального процесу в академії та на економічному факультеті зокрема.

На семінарі, окрім викладачів економічного факультету, були присутні нач. навчального відділу Трифонов І. В., зав. Лабораторії «Моніторингу якості освіти» Федіна В. Г., декани ІЗІДО Огданський І. Ф. та Папірник Р. Б., заст. декана Левченко Л. М., завідувачі технічних кафедр, які працюють на економічному факультеті: Тичинін В. А., Єршова Н. М., відповідальний секретар приймальної комісії Захаров Ю. І., зав. каф. «Філософії та політології» Білополий В. В.,  керівник комітету профорієнтаційної роботи ПДАБА Нажа П. А., викладачі означених кафедр та інших підрозділів.

Нач. навчального відділу Трифонов І. В. (праворуч), зав. Лабораторії «Моніторингу якості освіти» Федіна В. Г. (в центрі), керівник комітету профорієнтаційної роботи ПДАБА Нажа П. А. (ліворуч).

З доповіддю «Економічний факультет: проблеми та перспективи» виступив декан економічного факультету Фісуненко П. А. Цифри, представлені у презентаційному матеріалі, переконливо доводили, що економічний факультет сьогодні знаходиться на межі беззбитковості та повністю окупає себе. Але у сучасних кризових умовах, як відмітив декан факультету, цього замало. Необхідно намітити шляхи, щоб зробити економічний факультет прибутковою структурною одиницею академії. Зокрема, необхідно шукати нові джерела доходів: контрактна аспірантура, госпдоговори, сертифікаційні курси та тренінги, тощо. Крім цього потрібно вже сьогодні використовувати сучасні форми організації навчального процесу, оновлювати методичне забезпечення, шукати нові форми роботи з відстаючими студентами. І все це має велике значення як для профорієнтаційної роботи, так і для                                                                                              формування іміджу та бренду факультету.

Декан економічного факультету Фісуненко П.А. (ліворуч) та ректор академії Большаков В.І. (праворуч).

З доповіддю «Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства»  виступила модератор проекту, заст. декана економічного факультету Бабенко В. А. Вона зазначила, що «нове, інформаційне суспільство вимагає конкретних і негайних змін: запровадження в освітній процес нових методів, методик, освітніх технологій. Але, для того, щоб привести освітній процес до вимог нового, інформаційного суспільства не треба руйнувати геть усе. Навпаки, треба взяти методи, перевірені часом та наповнити їх новим звучанням. Тому так звані «відкриті заняття» деканат запропонував не як контролюючий захід, як це і досі робиться зазвичай, а як майданчик для творчої співпраці, взаємодії деканату, викладачів та головного суб’єкту навчального процесу – студентів. Це була своєрідна спроба розгледіти переваги та оцінити можливості, подивитися один на одного, повчитися».

Заст. декана економічного факультету Бабенко В. А.

«Нашим проектом – відмітила Бабенко В. А., — ми зробили першу спробу оцінити наш кадровий потенціал і були втішені тим, що вже маємо на кого спиратися у своїх майбутніх намірах та перспективних планах. Це і випускник факультету, ас. каф «Менеджменту та маркетингу» Булєєв Юрій Сергійович, який найактивніше запроваджує новітні технології на економічному факультеті. І це вже не тільки надання знань та інформації через презентації, але і проведення занять у режимі вебінарів. Це і Свічкар Наталя Михайлівна, знаний у місті фахівець у галузі управлінського обліку, яка інтерактивними методами вирішує зі студентами конкретні економічні та облікові завдання, як то: розрахунок прибутку різними методами, система калькулювання собівартості та вплив різних систем розрахунків собівартості на розмір прибутку. Викладачі-практики є і на кафедрі «Фінансів та маркетингу». Це, зокрема, Галушко Олена Ігорівна, яка окрім звичайних навчальних занять, постійно проводить ділові ігри зі студентами. Кафедра проводить ігри та уроки зі школярами з ліквідації фінансової неграмотності, бере участь у проведенні економічних ігор міського та всеукраїнського масштабу.

Ас. каф «Менеджменту та маркетингу» Булєєв Юрій Сергійович

Безумовно, всі не можуть поєднувати свою викладацьку діяльність з роботою у бізнесових структурах. Але сьогодні необхідно абсолютно всім викладачам переглянути свої навчальні курси, відмовитись від застарілих цифр та даних, наповнити свої лекції конкретними практичними прикладами.

Бабенко В. А. висловила подяку від деканату і іншим викладачам, які взяли участь у проекті: ст. викл. каф. «Українознавство» Волковій Світлані Петрівні, ас. каф. «Економічної теорії та права» Чекаловій Наталі Едуардівні, які продемонстрували запровадження інтерактивних методів на своїх заняттях. Окремо було відзначено завідуючу кафедрою «Українознавство» проф. Євсєєву Галину Петрівну. Кафедра під її керівництвом завжди активно працює над усіма проектами, що розпочинає деканат. Тому і цього разу Галина Петрівна, підтримавши проект, запросила всіх відвідати її заняття з аспірантами на тему «Тіні і світло наукових текстів». Заняття було надзвичайно змістовне, бо давалися знання по правильному написанню не тільки наукових статей, але і кандидатських дисертацій. Використання презентаційного матеріалу, надзвичайне емоційне забарвлення лекції, влучні та яскраві приклади, — все це знайшло схвальний відгук усіх присутніх.

Завідуюча кафедрою «Українознавство» проф. Євсєєва Галина Петрівна

Доповідь Євсєєвої Г. П. «Дисципліни гуманітарного блоку та формування фахових компетентностей бакалаврів та магістрів згідно нових стандартів вищої освіти України» відзначила надзвичайну актуальність гуманітарної складової, яка впливає на якість знань, умінь та формування спеціальних компетентностей сучасного фахівця-економіста, поділилася власним досвідом та підкреслила, що сучасний викладач повинен запроваджувати новітні методи навчання, інтерактивні форми та мультимедійні, інформаційні технології.

Викладачі-новатори Свічкар Н. М., Чекалова Н. Е., Булєєв Ю. С. у своїх доповідях та презентаціях відзначили, що система освіти інформаційного суспільства спирається на новітні технології навчання. Традиційні лекції та практичні заняття, навіть якщо вони проводяться науково і емоційно, вже не відповідають сьогоднішньому дню. Студентів дивують та навіть обурюють вимоги викладача: ходити на заняття, уважно слухати та писати традиційний конспект. Тому ці викладачі вже відмовляються від обов’язкової вимоги традиційних конспектів. Вони використовують завчасно розіслані студентам, або роздруковані тексти лекцій, презентацій, з якими вони завчасно ознайомилися та мобільно працюють під час заняття, дописуючи туди деякі пояснення, приклади, наведені викладачем, вирішують економічні задачі по наведеним у конспекті формулам. Поширюється практика проведення лекцій та консультацій вебінаре, видачі завдань, перевірки контрольних робіт, курсових проектів, через Інтернет, яку зокрема застосовую ас. каф. «Менеджменту та маркетингу» Булєєв Ю. С. І це стосується не тільки студентів-заочників дистанційної форми навчання.

Більшість студентів усвідомлюють необхідність застосування новітніх інформаційних технологій як у отриманні освіти, так і в подальшій професійній діяльності. Комп’ютерна освіченість молодих людей не дозволяє викладачам залишатися тільки на старих методиках. Тому викладачі також повинні вчитися.

Доцент каф. «ОЕіУПП» Свічкар Н. М. у доповіді «Професійні методики та освітні технології, як найважливіша умова забезпечення процесу навчання» наголосила: «Безумовно, запроваджуючи новітні технології, сучасна освіта не може обійтись й без традиційних методів. Незаперечним є факт, що для підготовки професійних спеціалістів потрібна інтерактивна взаємодія студентів з викладачем. Без такої взаємодії підготувати спеціаліста практично неможливо. Саме викладач може навчати студента і науково, і проблемно, і цікаво, і емоційно, творчо поєднуючи навчання і виховання. Лекційне та практичне заняття має стати своєрідною лабораторією творчості викладача та студентів. Саме при живому спілкуванні у поєднанні з використанням високоякісної техніки є можливість якомога краще зробити актуалізацію та мотивацію вивчення предмету, теми, набуття конкретних знань та умінь. Надання викладачем емоційного забарвлення будь-якому фактажу та науковому матеріалу, високий професіоналізм та комунікабельність, яких вимагають інтерактивні методи навчання, дозволяє слухачам осмислити отримані знання, узагальнити, зробити правильні висновки».

Доцент каф. «ОЕіУПП» Свічкар Н. М.

Під час обговорення усі доповідачі зійшлися на думці, що молодим викладачам, яких сьогодні більшість на економічному факультеті, необхідно переймати досвід та лекторську майстерність у професорів та провідних доцентів. А досвідченим викладачам зовсім не зазорно вчитися у молодих та запроваджувати новітні дистанційні (вебінаре), мультимедійні методи та інтерактивні технології (ділові ігри, кейс-методи), які значно підвищують рівень підготовки студентів. Окрім цього учасники семінару відзначили, що робота над якістю навчального процесу має бути системною, постійною, роботою на перспективу, на майбутнє. Задля цього було запропоновано відродити Методичну раду факультету, відокремити її від Вченої ради факультету, зробити її постійно діючою. Саме Методична рада має переглянути усі лекційні та практичні курси, проаналізувати міждисциплінарні зв’язки та зробити їх інтегративними.

Ще один важливий аспект у підвищенні якості освіти, на думку усіх учасників семінару – це мотивація до навчання, яку необхідно постійно формувати у студентів. Безумовно, це може робити викладач, який сам добре мотивований на творчу працю. Внутрішню мотивацію викладачів (інноваторів, авторів нових ідей) визначає зміст і значущість роботи. Могутнім важелем активізації діяльності викладачів, передумовою її результативності є зацікавленість людини у такій роботі, відповідність умов праці її ціннісним орієнтирам, можливість таким чином реалізувати свій творчий потенціал. Умови праці викладачів вищої школи все більше погіршуються у зв’язку з погіршенням об’єктивної ситуації в освіті і в країні. Але зацікавленість плодами своєї праці все ще є у багатьох викладачів. Іншими словами, ті люди, які вболівають за якість знань та умінь, що надають студентам, які здатні до постійного вдосконалення себе та предмету своєї діяльності – це справжні патріоти своєї професії, свого факультету, своєї академії. І тому одним з головних завдань, які поставило перед собою керівництво факультету, це збереження та розвиток свого кадрового потенціалу.

Що ж стосується мотивації студентів, то усі учасники семінару відмічали, що головний зміст має полягати не у примусі їх до навчання, а у формуванні в них довготривалого інтересу до знань, умінь та навиків. Треба формувати у студентів бажання здобути конкурентні переваги серед інших високоосвічених фахівців на зовнішньому та внутрішньому ринках праці та можливості завдяки цим перевагам збереження місця роботи у випадку скорочення штатів або реорганізації підприємств. Тобто актуальним для сучасної молодої людини буде мотивація професійного та творчого зростання завдяки отриманим у виші знанням, вмінням, навичкам та компетентностям.

Лейтмотивом цього важливого проекту та методичного семінару стало важливе завдання, яке намітило керівництво факультету. Завдання, пов’язане з активною профорієнтаційною роботою колективу. Час вимагає нових інвестицій. Ми мусимо і надалі інвестувати у свій розвиток, у розвиток факультету. Наші інвестиції сьогодні вже у недалекому майбутньому призведуть до високих досягнень не тільки економічного факультету, але й академії в цілому. Інвестиції – це не тільки кошти, яких сьогодні дуже не вистачає для оновлення матеріально-технічної бази факультету. Інвестиції – це і нові, набуті нами знання, і планування та запровадження нових проектів, і удосконалення навчального процесу новітніми освітніми та комунікаційними технологіями, і досягнення нової якості нашого освітнього продукту – майбутнього висококваліфікованого фахівця. Тільки якість підготовки фахівців є найвищою цінністю освіти у будь-які часи, при будь-якій владі, у будь-якій країні. Тільки таких фахівців вимагає сучасне інформаційне суспільство. Якісний продукт не потребує зайвої реклами! Саме тому, економічний факультет, кадровий склад якого являє собою органічний сплав відомих в Україні вчених, професорів та досвідчених доцентів, а також потужну команду випускників факультету – молодих, креативних, енергійних та працездатних фахівців, – може і надалі бути своєрідним майданчиком у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, на базі якого запроваджуються інноваційні технології освітнього процесу, примножуючи надбання академії більш ніж за 85 років її існування.

За підсумками семінару прийнято таке рішення:

 1. З метою забезпечення належного виконання розпоряджень МОН щодо запровадження нових Стандартів вищої освіти України та моніторингу викладання навчальних дисциплін задля реального підвищення якості освіти студентів-економістів створити постійно діючу Методичну Раду економічного факультету, відокремивши її від Вченої ради факультету. Створити робочу групу та розробити Положення про Методичну ради.
 2. З метою підвищення рівня викладання економічних дисциплін та відповідності їх новим Стандартам освіти проводити засідання Методичної ради 1 (за необхідності — 2 рази) на семестр.
 3. Методичній раді переглянути програми усіх курсів, які викладаються на економічному факультеті кафедрами факультету та технічними кафедрами на відповідне формування необхідних спеціальних фахових компетентностей згідно нових Стандартів вищої освіти України.
 4. З метою систематичного обговорення моніторингу проблем якості викладання економічних дисциплін організовувати науково-практичні семінари із залученням всього колективу факультету та кафедр, які працюють на факультеті, один раз на рік.
 5. З метою суттєвого підвищення якості освіти, модернізації її змісту, приведення її у відповідність з новітніми досягненнями сучасної науки, культури і соціальної практики сприяти фундаменталізації знань студентів через запровадження новітніх освітніх технологій (консультацій вебінаре, мультимедійних практикумів, кейс-методів, інтерактивних методів).
 6. Методичній раді факультету переглянути усі лекційні та практичні курси, що викладаються на економічному факультеті на предмет встановлення міждисциплінарних зв’язків між ними, зробити їх інтегративними згідно нового «Закону про вищу освіту» та постанов МОН.
 7. Задля втілення в навчальний процес новітніх методів та освітніх технологій розробити систему мотивації викладачів-новаторів, які запроваджують інформаційні технології на економічному факультеті.
 8. З метою підвищення психологічної готовності сучасної молоді до безперервного накопичення, оновлення, переробки знань, умінь і навичок рекомендувати викладачам економічного факультету поглибити та розширити мотиваційну складову усіх навчальних лекційних курсів та практики.
 9. З метою активізації процесу навчання студентської молоді сприяти поєднанню мотивації отримання знань, умінь та спеціальних компетентностей з професійно-орієнтаційною роботою серед студентів, залучаючи до проведення практичних занять та лекцій випускників економічного факультету, що мають досягнення у бізнесових структурах, банківській системі, міжнародних компаніях.
 10. З метою цілісного формування особистості та діалектичного підходу до навчально-виховного процесу продовжити роботу зі студентською молоддю на основі Концепції національної системи виховання.
 11. З метою покращення засвоєння знань та інформації студентською аудиторією сприяти постійному підвищенню кваліфікації викладачів економічного факультету у бізнесових структурах, банківській системі, міжнародних компаніях задля формуваннях практичних навичок та компетентностей студентів.
 12. Всю роботу деканату, Вченої ради та Методичної ради по підвищенню якості навчального процесу на економічному факультеті направити на формування у студентів мотивації професійного та творчого зростання завдяки отриманим у виші знанням, вмінням, навичкам та компетентностям. Формувати у студентів бажання здобути конкурентні переваги серед інших високоосвічених фахівців на зовнішньому та внутрішньому ринках праці.
 13. З метою системної, активної профорієнтації роботу колективу економічного факультету по підвищенню якості освіти націлити на формування іміджу та бренда економічного факультету.

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.